1 ปี ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวอริสรา สวาทะสุข

ข่าว ประชาสัมพันธ์

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 กับระยะเวลา 1 ปี ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวอริสรา สวาทะสุข สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ด้านการปฏิบัติตน ครูอริสรา เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีจิตสาธารณะ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาสม่ำเสมอ ติดตามข่าวสาร เท่าทันเหตุการณ์ในประเทศและนอกประเทศ ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน เข้าสอนตรงเวลา วางแผนการสอน จัดทำสื่อ สร้างสรรค์สื่อใหม่ ๆ ปรับปรุงพัฒนาการสอนอยู่เสมอ และเป็นที่พึ่งให้กับนักเรียน ปลูกฝังนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียนเสมอ ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน รับฟังความเห็นและปรับปรุงตนเองเสมอ ในด้านการปฏิบัติงาน ครูอริสราปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการสอนที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาและบริบทของโรงเรียน ให้ความสำคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักเรียนสามารถเห็นภาพ เข้าใจได้เร็ว สนุกสนาน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ แลกเปลี่ยนความคิดกับนักเรียน ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในการพัฒนาสถานศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยกันแก้ไขปัญหา พัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป

 

ใส่ความเห็น