เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นายสมภักดิ์ นานเปา

ข่าว ประชาสัมพันธ์

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นายสมภักดิ์ นานเปา สอนในรายวิชาการงานอาชีพ ในด้านการปฏิบัติตน ครูสมภักดิ์ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีความเสียสละ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่วนในด้านการปฏิบัติงานครูสมภักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ทำหน้าที่เป็นครูผู้ดูแลหอพักนักเรียนพักนอน เช่น การดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนและการรักษาระเบียบวินัยของนักเรียนพักนอน ทำหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน เช่น เป็นครูฝ่ายปกครองแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึ่งประสงค์ และทำหน้าที่ฝ่ายงานอาคารสถานที่ เช่น งานจัดสถานที่กิจกรรมต่างๆ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า งานพัฒนาภูมิทัศน์ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ครูสมภักดิ์เป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้น มีการพัฒนาตนเอง พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนานักเรียน และพัฒนาการศึกษาต่อไป

 

ใส่ความเห็น