วิเคราะห์ SWOT การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 คณะครูร่วมระดมความคิด วิเคราะห์ SWOT การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2564-2566 และการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณปี 2564 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

 

ใส่ความเห็น