กิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการลดและการคัดแยกขยะ

ข่าว ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการลดและการคัดแยกขยะ ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลดการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และรณรงค์การคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
ภาพ/ข่าว : นางสาวพอตา เชียงทอ
 

ใส่ความเห็น