โครงการส่งเสริมค่านิยมรักการอ่าน ประจำปี 2563

ข่าว ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย จึงได้ส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมค่านิยมรักการอ่าน ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทย และเพิ่มทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน และส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต่อไป

 

ใส่ความเห็น