ร่วมนำเสนอผลงานทักษะอาชีพ

ข่าว ประชาสัมพันธ์
นักเรียนห้องเรียนกาแฟ และนักเรียนห้องเรียน Bakery & Food ร่วมนำเสนอผลงานทักษะอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เพื่อขอรับการประเมินคัดเลือกรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการที่ 17 ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
 

ใส่ความเห็น