ฝึกทักษะการทำอาหารง่ายๆ

ข่าว ประชาสัมพันธ์

นักเรียนห้องเรียนสุนทรียภาพอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนำเสนอ เมนู บาร์บีคิวแสนอร่อย เพื่อฝึกทักษะการทำอาหารง่ายๆ เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นกระบวนการผ่านการทำอาหาร ช่วยให้เด็กรู้จักวางแผนในการจัดเตรียมวัตถุดิบที่หลากหลาย โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง จากการทำกิจกรรมประกอบอาหารตามขั้นตอน ต่าง ๆ ตลอดจนได้เรียนรู้และรู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบอาหาร ช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะอย่างสมดุล ทั้งยังปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมด้านสุขอนามัย โภชนาการที่ดี และสามารถต่อยอด ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

 

ใส่ความเห็น