??ประชาสัมพันธ์ #แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน??

ข่าว ประชาสัมพันธ์

??ประชาสัมพันธ์ #แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน??
ทางโรงเรียนจะเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยจะมีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid -19)
?นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ที่เป็นนักเรียนพักนอน และนักเรียนห้องเรียนกีฬาทั้งระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้เตรียมเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวมาให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเข้าพักนอนและการฝึกซ้อม
?นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6) มาร่วมประชุมผู้ปกครอง พบครูที่ปรึกษา เพื่อรับใบงานกลับไปทำที่บ้าน พร้อมเรียนออนไลน์ในระบบ e-learning ของโรงเรียน
?นักเรียนทุกระดับชั้นรับหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน และรับค่าเครื่องแบบนักเรียน
?ผู้ปกครองนักเรียนพักนอนต้องมาประชุมทุกท่านเพื่อเซ็นใบมอบตัวให้นักเรียนเข้าพักนอน
??หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม
☎️ โทร :055-511762
? โทร:086-0595143

ใส่ความเห็น