การประเมินเตรียมความพร้อมและ พัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของครูวันวิสา ใหม่นวล

ข่าว ประชาสัมพันธ์

การประเมินเตรียมความพร้อมและ พัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของครูวันวิสา ใหม่นวล กับระยะเวลา 6 เดือน สอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงโดยเป็นครูที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและมีวินัยในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน และมีการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ใหม่ๆปรับปรุงพัฒนาการสอนอยู่เสมอ เสียสละเวลาทั้งในและนอกราชการในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ใส่ความเห็น