การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 กับระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นางเพียงขวัญ คำตุ้ย สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ

ข่าว ประชาสัมพันธ์

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 กับระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นางเพียงขวัญ คำตุ้ย สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ในด้านการปฏิบัติตน ครูเพียงขวัญ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีความเสียสละ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่วนในด้านการปฏิบัติงานครูเพียงขวัญ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ทำหน้าที่เป็นครูผู้ดูแลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งหมด เช่น เรื่องทุนการศึกษาของนักเรียน การดูเหลือช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ แล้วยังรับผิดชอบเป็นผู้ช่วยในฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ ครูเพียงขวัญเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้น ไม่เคยปฏิเสธงาน มีการพัฒนาตนเอง พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ
#ขอเป็นกำลังใจให้ในการก้าวไปสู่ตำแหน่งครูอย่างที่มุ่งมั่นและตั้งใจนะคะ

 

 

ใส่ความเห็น