การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวศิริพร ถิระการ สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์

ข่าว ประชาสัมพันธ์

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 กับการเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 6 เดือนในการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวศิริพร ถิระการ สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ด้านการปฏิบัติตน นั้น ครูศิริพร เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตนตามกฎกฎระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีจิตสาธารณะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน เข้าสอนตรงเวลา วางแผนการสอน จัดทำสื่อ สร้างสรรค์สื่อใหม่ ๆ ปรับปรุงพัฒนาการสอนอยู่เสมอ และให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ปลูกฝังนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียน ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการทำงานต่างๆ รับฟังความเห็นและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ในด้านการปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ได้มีการศึกษาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการสอนที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาและบริบทของโรงเรียน ให้ความสำคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนความคิดกับนักเรียน ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในการพัฒนาสถานศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยกันแก้ไขปัญหา พัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป และได้รับมอบหมายงานจากฝ่ายบริหารงานบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา ซึ่งครูศิริพร ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายอยู่อย่างสม่ำเสมอ
#ขอเป็นกำลังให้ในการก้าวต่อไปในตำแหน่งครูนะคะ

 

ใส่ความเห็น