กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

คณะครูและนักเรียนร่วมกันเวียนเทียน ณ วัดดอยคีรี และปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในบริเวณโรงเรียนเพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของนักเรียนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพย์ยากรป่าไม้ของชาติ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเรียนที่ 1

15 พ.ค.2561 ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียนทุกระดับชั้น ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 #ขอขอบคุณ ผู้ปกครองทุกๆท่านทีไว้วางใจและมีความศรัทธาในโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงแห่งนี้