เพลงมาร์ชโรงเรียน

สายลมพัดผ่าน

ตั้งตระง่านบนเขา

ถอรอของเรายิ่งยิ่งใหญ่เกรียงไกร

เป็นถิ่นที่อยู่ของผู้มีชัย

ร่วมแรงน้ำใจร่วมใจพัฒนา

คำขวัญของเราก็คือเรียนดี

เรามีวินัยและใฝ่คุณธรรม

กตัญญูเลิศเชิดชูผู้นำ

มีสีประจำคือฟ้าชมพู

เราเรียนเราเล่นเรารัก

เราสมัครสามัคคี

ฟ้าเขียวเหลืองแดงสุขขี(ซ้ำ)

เราเป็นคนดีอยู่ที่ถอรอ

โรงเรียนดีดีต้องที่ถอรอ