เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขววัญ(No Gift Policy)
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร