หลักสูตรที่เปิดสอน

แผนการเรียน  ม.1 
– ห้อง 1/1 แผนการเรียนปกติ 
– ห้อง 1/2 แผนการเรียนปกติ 

แผนการเรียน ม.2 
– ห้อง 2/1 แผนการเรียนปกติ  
– ห้อง 2/2 แผนการเรียนปกติ 

แผนการเรียน ม.3
– ห้อง 3/1 แผนการเรียนปกติ 
– ห้อง 3/2 แผนการเรียนปกติ  

*****************************************************

วิชาสุนทรี ม.ต้น (นักเรียนเลือก เรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ Shopping List )

*****************************************************
แผนการเรียน ม.4
– ห้อง 4/1 แผนการเรียน วิทย์-คณิต  
– ห้อง 4/2 แผนการเรียน ภาษา-สังคม  
– ห้อง 4/3 แผนการเรียน ภาษา-สังคม 


แผนการเรียน ม.5
– ห้อง 5/1 แผนการเรียนปกติ วิทย์-คณิต  
– ห้อง 5/2 แผนการเรียนปกติ ภาษา-สังคม 


แผนการเรียน ม.6
– ห้อง 6/1 แผนการเรียนปกติ วิทย์-คณิต  
– ห้อง 6/2 แผนการเรียนปกติ ภาษา-สังคม 

*****************************************************

วิชาสุนทรี ม.ปลาย (นักเรียนเลือก เรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ Shopping List )

*****************************************************

โมเดลถนอมราษฎร์ 361องศา ICT กีฬา อาชีพ นำโดย ดร. มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีพต่างๆตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ Shopping List ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Packetsโดยยกเลิกการเรียนแบบเดิม คือสายวิทย์ สายศิลป์ แต่ยังคงมีการเรียนการสอนตามแบบโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนเช่นเดิมและมีการเพิ่มเติมในรายวิชาเพิ่มเติมสุนทรียภาพทางด้านทักษะอาชีพขึ้นมา เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ ในด้านที่ตนเองสนใจ ซึ่งรายวิชาเพิ่มเติมเติมที่เปิดให้ อาทิ เช่น ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนเตรียมนวัตกรรมดิจิทัล ห้องเรียนเตรียมดนตรี ห้องเรียนกาแฟ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียนสำหรับผู้มีความสามารถด้านกีฬา อาหารและขนม เตรียมครู โกรเซอรี่ไทยแลนด์ ภาษาเมียนมา ปักผ้า และเกษตรพอเพียง ฯลฯ ซึ่งในแต่ละหลักสูตรจะมีคุณครูผู้ควบคุมดูแล จัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ในสถานการณ์จริง และยังได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับผู้เรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ทำ MOU กับทางวิทยาลัยเทคนิคตาก โดยการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 90 -120 ชั่วโมง ซึ่งผู้เรียนที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากทางวิทยาลัยเทคนิคตาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น