วิสัยทัศน์ / คำขวัญ / คติ

วิสัยทัศน์

ภายในปี  2563  นักเรียน ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

มีจิตอาสา   ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริม    ICT    กีฬา  อาชีพ เพื่อการศึกษาต่อและมีงานทำ

ปรัชญาของโรงเรียน

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ  กตญฺญูกตเวทิตา

“ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี”

 

คำขวัญของโรงเรียน

“เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม”

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

  “โรงเรียนส่งเสริมทักษะชีวิต”

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

  “เป็นคนดี มีจิตอาสา”

อักษรย่อของโรงเรียน 

ถ.ร.

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธนันทนากร ถนอมราษฎรมุนินทร์

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 

ต้นโพธิ์