มาตรการส่งเสริมความโป่รงใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

o41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ