มาตรการส่งเสริมความโป่รงใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมความโป่รงใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน