พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ

1.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา  มีค่านิยม  12  ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทย

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดเรียนรู้ ด้าน ICT  กีฬา  อาชีพ เพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่กระบวนการจัดเรียนรู้ ด้าน ICT  กีฬา  อาชีพ

4.มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12  ประการ บนพื้นฐานความ   เป็นไทย  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผู้เรียนมีทักษะด้าน ICT กีฬา อาชีพ  สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

 

คุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์

  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                  2. ซื่อสัตย์ สุจริต
  2. มีวินัย                                      4. ใฝ่เรียนรู้
  3. อยู่อย่างพอเพียง                          6. มุ่งมั่นการทำงาน
  4. รักความเป็นไทย                          8. มีจิตสาธารณะ