ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

               โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ โดยพลเอกถนอม กิตติขจร ได้อนุมัติเงิน กศ.ส. จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบปิตุลา ๑ หลัง เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่   ๓ สิงหาคม ๒๕๐๒ ในระดับ ม.๑ ถึง ม.๓ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา ดังนี้

      -พ.ศ.๒๕๐๖ เปิดสอนชั้น ป.๑ ถึง ป.๗ โอนนักเรียนมัธยมศึกษาไปที่โรงเรียนผดุงปัญญา และโรงเรียนตากพิทยาคม

      -พ.ศ.๒๕๑๔ เปิดสอนชั้นเด็กเล็กถึงชั้น ป.๗

      -พ.ศ. ๒๕๑๙ เปิดสอนชั้น ม.๑ งดรับนักเรียนเด็กเล็กและ ป.๑ เข้าสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา

      -พ.ศ. ๒๕๒๐ เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก ถึง ชั้น ป.๗ โอนมาสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา (เนื่องจากผู้ปกครอง ชุมชน ตำบลหนองหลวงและตำบลหัวเดียดประสงค์จะมีโรงเรียนมัธยมใกล้บ้าน เพื่อที่ลูกหลานจะได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นการประหยัดและปลอดภัยกว่าการไปเรียนท้องถิ่นอื่น ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรให้ยุบระดับประถมศึกษา และประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๖ เปิดสอน ระดับชั้น ม.๑ ถึง ม.๖

      -พ.ศ.๒๕๒๙ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล เป็นจำนวนเงิน ๕,๔๕๐,๐๐๐ บาท

      -พ.ศ.๒๕๔๐พลตรี ถวิล อยู่เย็น และคุณมณีธร อยู่เย็นได้บริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างหอสมุด ให้กับโรงเรียน และให้ชื่อว่า “หอสมุดอยู่เย็น”

      -พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้อำนวยการชาคริต คำนวนสินธุ์ ได้บริจาคเงิน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ให้กับโรงเรียน และให้ชื่อว่า “ศาลาชาคริต”

      -พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้อำนวยการชาคริต คำนวนสินธุ์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดสร้างพระปางลีลา “ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ” ออกให้บูชา องค์ละ ๑๙๙ บาท พร้อมได้จัดพิธีบรรจุพระปางลีลาในกรุใต้ฐานพระพุทธรูปปางตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ จำนวน ๒๕๕๓ องค์ ได้เงิน ๓๐,๕๗๙ บาท เพื่อสร้างอาคารเกียรติประวัติจอมพลถนอม กิตติขจร และให้ชื่อว่า “บ้านดิน”

      -พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้อำนวยการชาคริต คำนวนสินธุ์ ได้รับงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท จัดสร้างห้องเกียรติยศ ห้องผู้อำนวยการ ห้องบริหารงานทั่วไป ห้องบริหารงานงบประมาณ ห้องบริหารงานบุคลากร ห้องบริหารงานวิชาการและห้องพยาบาล บริเวณชั้นล่างของอาคารภัทร

      -พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการชาคริต คำนวนสินธุ์ ได้บริจาคเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างลานธรรมใต้ต้นโพธิ์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา และให้ชื่อว่า “ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

      -พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการชาคริต คำนวนสินธุ์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมบริจาคเงินตั้งศาลพระภูมิหลังใหม่ขึ้นแทนหลังเก่าที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา

      -พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการชาคริต คำนวณสินธุ์รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้วจาก ผอ.สามารถ รอดสำราญ   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๐ เครื่อง  ผอ.ชาคริต  คำนวนสินธุ์บริจาคเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทเพื่อจัดสร้างซุ้มสถาบันศาสนาและซุ้มสถาบันพระมหากษัตริย์บริเวณหน้าเสาธง

      -พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการชาคริต คำนวณสินธุ์ได้บริจาคเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดสร้างแหล่งเรียนรู้พระปางประสูติ ใต้ต้นสาละประกอบด้วยพระพุทธเจ้าน้อย ๑ องค์และดอกบัวผุดขึ้นมารองรับ ๗ ดอก

                 -พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนได้ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙   ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสุขศึกษา/พลศึกษา และ  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงฝึกงาน)    

               -พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนได้ก่อสร้างห้องศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกาแฟ  ห้องซ่อมคอม ร้านค้าสวัสดิการ  ปรับปรุงห้องเบอเกอรี่ และปรับปรุงห้องสมาร์ทคลาสรูม

               -พ.ศ. ๒๕๕๙ สร้างสนามหญ้าฟุตบอล ๗ คน และปรับพื้นที่เตรียมสร้างศูนย์ฝึกประสบการณ์

          -ปัจจุบัน โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙๑/๒ ตำบลหัวเดียด อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีถนนผ่านโรงเรียน ๒ สาย คือ ถนนรามคำแหง และถนนหัวเดียดอุทิศ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดตาก ไปทางทิศเหนือ ๒ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๐.๘ ตารางวา  เปิดสอนระดับชั้น ม.๑ ถึง ม.๖