บุคลากร

นายมนตรี    ใยระย้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

างปาณิสรา    ขนบดี

ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

 

นางพัทธนันท์   จิรเลิศธนานนท์
ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและสินทรัพย์

นายศิริสัมพันธ์   มหัปปะภาภิวัฒน์
ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ (เคมี)

นางบุญญาดา  น่วมด้วง
ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

นายศรัทธา  อินพหล
ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางเพ็ญนภา   ก้อนเกตุ
ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางสาวนิติพร  พรมกรณ์
ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสาวจันทิมา ชอบธรรม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสาวพอตา เชียงทอง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายอมรศักดิ์ ศรีวิรัตน์
ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นายวุฒิพัทธิ์ โพทวี
ครูผู้ช่วยโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาววรภา ขันขาว
บุคคลากรทางคณิตศาสตร์โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นายปกรณ์ เกตนานนท์
ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ พละศึกษาและสุขศึกษา

นายชูเกียรติ ปันพรม
พนักงานราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
กลุ่มสาระฯ พละศึกษาและสุขศึกษา

นายชาญชัย แสงสุริยะ
ครูจ้างสอนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
กลุ่มสาระฯ พละศึกษาและสุขศึกษา

นายอุดมศักดิ์  ต่อพนา
ครูจ้างสอนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
กลุ่มสาระฯ พละศึกษาและสุขศึกษา

นายธดล  สาบุ่ง
ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้แก่นสาร
ครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล