ทำเนียบผู้บริหาร

 • นายประเสริฐ  ปรีชาธีรศาสตร์
 • ตำแหน่ง  ครูใหญ่
 • 23 พ.ค. 2526 – 29 มี.ค. 2527
 • ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
 • 30 มี.ค. 2527 – 30 ก.ย. 2532
 • นายวิษณุ  สายหยุด
 • ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่
 • 01 ต.ค. 2532 – 06 ต.ค. 2535
 • นางเบญจวรรณ  ไกรวุฒินันท์
 • ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่
 • 07 ต.ค. 2535 – 20 พ.ย. 2539
 • นายศักดิ์สิทธิ์  อินทิพย์
 • ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่
 • 21 พ.ย. 2539 – 10 มิ.ย. 2542
 • นายศิริวัฒน์  อาจองค์
 • ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่
 • 21 มิ.ย. 2542 – 30 ก.ย. 2544
 • ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
 • 01 ต.ค. 2544 – 12 ก.พ. 2546
 • นายสุทธิพงษ์  ธรรมสอน
 • ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่
 • 09 พ.ค. 2546 – 27 พ.ย. 2546
 • นายชูชีพ  อรัญวงศ์
 • ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่
 • 09 ธ.ค. 2546 – 30 ก.ย. 2547
 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 • 01 ต.ค. 2547 – 31 ต.ค. 2549
 • นายศักดา  โพร้งพนม
 • ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
 • 01 พ.ย. 2549 – 27 ก.พ. 2552
 • นายชาคริต  คำนวนสินธุ์
 • ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
 • 12 ก.พ. 2552 – 1 พ.ย. 2559
 • ดร.มนตรี  ใยระย้า
 • ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
 •  1 พ.ย. 2559 – 28 ต.ค. 2564
 • นายอนุสรณ์  เสระศาสตร์
 • ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
 • 29  ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน