งานวิจัย

งานวิจัยบุคลากรโรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง


ลำดับที่


ชื่อ
สกุล


ตำแหน่ง


งานวิจัย

1

นายธดล            สาบุ่ง   

ครู คศ.2

2563 2564

2

นายศิริสัมพันธ์    มหัปประภาภิวัฒน์

ครู คศ.2

2563 2564

3

นายวุฒิพัทธิ์      โพทวี  

ครู คศ.1

1/2563 2/2563 2/2564

4

นางเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร

ครู คศ.2

2564