คณะกรรมการสถานศึกษา

 

(1) ประธานกรรมการ

  • นายกรธนา  วีรวัฒน์
 
(2) กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  • นางวันทนา  เฟื่องดี
 
(3) กรรมการผู้แทนครู 
  • นายธดล  สาบุ่ง
 
(4) กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
  • นายสุชิน  นิลสนธิ
 
(5) กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น 
  • นางณัฐรดา  มาอินทร์
 
(6) กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  • นางสาวกุลยา  บุปผา
 
(7) กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
  • พระครูประโชติรัตนากร, ดร.
 
(8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • นายชีวิต  บัวทอง
 
(9) เป็นกรรมการและเลขานุการ
  • นายอนุสรร์  เสระศาสตร์