คณะกรรมการสถานศึกษา

(1) ประธานกรรมการ

  • นายกรธนา  วีรวัฒน์
(2) กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  • นางสาวพิมลรัตน์ สุขลุน
รอบันทึกข้อมูล
(3) กรรมการผู้แทนครู 
  • นายธดล  สาบุ่ง
(4) กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
  • นายสุชิน  นิลสนธิ
รอบันทึกข้อมูล
(5) กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น 
  • นางณัฐรดา  มาอินทร์
(6) กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  • นางสาวกุลยา  บุปผา
รอบันทึกข้อมูล
(7) กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
  • พระครูประโชติรัตนากร, ดร.
รอบันทึกข้อมูล
(8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • นายชีวิต  บัวทอง
(9) เป็นกรรมการและเลขานุการ
  • นายอนุสรร์  เสระศาสตร์