การบริหารงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรายไตรมาส
O12 รายงานผลการดำเนินการประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์